ชื่อหนังสือ : องค์ประกอบการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร /บุญชัย ตั้งอุทัยสุข
ปี : 2543
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : บุญชัย ตั้งอุทัยสุข
บรรณานุกรม

บุญชัย ตั้งอุทัยสุข. (2543). องค์ประกอบการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร /บุญชัย ตั้งอุทัยสุข.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

บุญชัย ตั้งอุทัยสุข. 2543. "องค์ประกอบการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร /บุญชัย ตั้งอุทัยสุข".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

บุญชัย ตั้งอุทัยสุข. "องค์ประกอบการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานคร /บุญชัย ตั้งอุทัยสุข."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -