ชื่อหนังสือ : ลักษณะประโยคกำกวมในภาษาไทยปัจจุบัน /ประสิทธิ์ กาพย์กลอน
ปี : 2543
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ประสิทธิ์ กาพย์กลอน
บรรณานุกรม

ประสิทธิ์ กาพย์กลอน. (2543). ลักษณะประโยคกำกวมในภาษาไทยปัจจุบัน /ประสิทธิ์ กาพย์กลอน.
    กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ประสิทธิ์ กาพย์กลอน. 2543. "ลักษณะประโยคกำกวมในภาษาไทยปัจจุบัน /ประสิทธิ์ กาพย์กลอน".
    กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ประสิทธิ์ กาพย์กลอน. "ลักษณะประโยคกำกวมในภาษาไทยปัจจุบัน /ประสิทธิ์ กาพย์กลอน."
    กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2543. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -