ชื่อหนังสือ : รูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เหมาะสมในระดับจังหวัด กรณีศึกษา พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ /โกวิทย์ พวงงาม...[และคนอื่นๆ]
ปี : 2541
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : โกวิทย์ พวงงาม
บรรณานุกรม

โกวิทย์ พวงงาม. (2541). รูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เหมาะสมในระดับจังหวัด กรณีศึกษา พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ /โกวิทย์ พวงงาม...[และคนอื่นๆ].
    กรุงเทพฯ: ภาควิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

โกวิทย์ พวงงาม. 2541. "รูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เหมาะสมในระดับจังหวัด กรณีศึกษา พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ /โกวิทย์ พวงงาม...[และคนอื่นๆ]".
    กรุงเทพฯ: ภาควิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

โกวิทย์ พวงงาม. "รูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เหมาะสมในระดับจังหวัด กรณีศึกษา พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ /โกวิทย์ พวงงาม...[และคนอื่นๆ]."
    กรุงเทพฯ: ภาควิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -