ชื่อหนังสือ : การศึกษาการใช้ประโยชน์จากแป้งข้าวฟ่าง เพื่อทดแทนแป้งสาลีในการทำผลิตภัณฑ์อาหารประเภทขนมบางชนิด เพื่อการอุตสาหกรรมครัวเรือน /มัลลิกา อาจแย้มสรวล
ปี : 2544
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN : 974-665-806-9
ผู้แต่ง : มัลลิกา อาจแย้มสรวล
บรรณานุกรม

มัลลิกา อาจแย้มสรวล. (2544). การศึกษาการใช้ประโยชน์จากแป้งข้าวฟ่าง เพื่อทดแทนแป้งสาลีในการทำผลิตภัณฑ์อาหารประเภทขนมบางชนิด เพื่อการอุตสาหกรรมครัวเรือน /มัลลิกา อาจแย้มสรวล.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.

มัลลิกา อาจแย้มสรวล. 2544. "การศึกษาการใช้ประโยชน์จากแป้งข้าวฟ่าง เพื่อทดแทนแป้งสาลีในการทำผลิตภัณฑ์อาหารประเภทขนมบางชนิด เพื่อการอุตสาหกรรมครัวเรือน /มัลลิกา อาจแย้มสรวล".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล.

มัลลิกา อาจแย้มสรวล. "การศึกษาการใช้ประโยชน์จากแป้งข้าวฟ่าง เพื่อทดแทนแป้งสาลีในการทำผลิตภัณฑ์อาหารประเภทขนมบางชนิด เพื่อการอุตสาหกรรมครัวเรือน /มัลลิกา อาจแย้มสรวล."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -