ชื่อหนังสือ : การศึกษาเพื่อจัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู ย่านสามแพร่ง /วิมลรัตน์ อิศระธรรมนูญ
ปี : 2543
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN : 974-13-0200-2
ผู้แต่ง : วิมลรัตน์ อิศระธรรมนูญ
บรรณานุกรม

วิมลรัตน์ อิศระธรรมนูญ. (2543). การศึกษาเพื่อจัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู ย่านสามแพร่ง /วิมลรัตน์ อิศระธรรมนูญ.
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วิมลรัตน์ อิศระธรรมนูญ. 2543. "การศึกษาเพื่อจัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู ย่านสามแพร่ง /วิมลรัตน์ อิศระธรรมนูญ".
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วิมลรัตน์ อิศระธรรมนูญ. "การศึกษาเพื่อจัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู ย่านสามแพร่ง /วิมลรัตน์ อิศระธรรมนูญ."
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -