ชื่อหนังสือ : การพัฒนาระบบควบคุมสื่อสารมัลติมีเดียในโครงข่ายโทรศัพท์ /สุวิพล สิทธิชีวภาค
ปี : 2541
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : สุวิพล สิทธิชีวภาค
บรรณานุกรม

สุวิพล สิทธิชีวภาค. (2541). การพัฒนาระบบควบคุมสื่อสารมัลติมีเดียในโครงข่ายโทรศัพท์ /สุวิพล สิทธิชีวภาค.
    [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.].

สุวิพล สิทธิชีวภาค. 2541. "การพัฒนาระบบควบคุมสื่อสารมัลติมีเดียในโครงข่ายโทรศัพท์ /สุวิพล สิทธิชีวภาค".
    [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.].

สุวิพล สิทธิชีวภาค. "การพัฒนาระบบควบคุมสื่อสารมัลติมีเดียในโครงข่ายโทรศัพท์ /สุวิพล สิทธิชีวภาค."
    [ม.ป.ท.: ม.ป.พ.], 2541. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -