ชื่อหนังสือ : ระบบสารสนเทศการจัดการงานวิชาการสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ /วิไลรัตน์ ยาทองไชย
ปี : 2543
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN : 974-628-175-5
ผู้แต่ง : วิไลรัตน์ ยาทองไชย
บรรณานุกรม

วิไลรัตน์ ยาทองไชย. (2543). ระบบสารสนเทศการจัดการงานวิชาการสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ /วิไลรัตน์ ยาทองไชย.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

วิไลรัตน์ ยาทองไชย. 2543. "ระบบสารสนเทศการจัดการงานวิชาการสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ /วิไลรัตน์ ยาทองไชย".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

วิไลรัตน์ ยาทองไชย. "ระบบสารสนเทศการจัดการงานวิชาการสถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ /วิไลรัตน์ ยาทองไชย."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2543. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -