ชื่อหนังสือ : การรื้อปรับระบบโครงสร้างองค์การ : กรณีศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง /มาลี แก้วยองผาง
ปี : 2544
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN : 974-313-450-6
ผู้แต่ง : มาลี แก้วยองผาง
บรรณานุกรม

มาลี แก้วยองผาง. (2544). การรื้อปรับระบบโครงสร้างองค์การ : กรณีศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง /มาลี แก้วยองผาง.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

มาลี แก้วยองผาง. 2544. "การรื้อปรับระบบโครงสร้างองค์การ : กรณีศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง /มาลี แก้วยองผาง".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

มาลี แก้วยองผาง. "การรื้อปรับระบบโครงสร้างองค์การ : กรณีศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง /มาลี แก้วยองผาง."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2544. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -