ชื่อหนังสือ : การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนระหว่างการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันในอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี /จรินทร์ศรี ธรณนพเก้า
ปี : 2544
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN : 974-462-788-3
ผู้แต่ง : จรินทร์ศรี ธรณนพเก้า
จำนวนที่ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม : 2
บรรณานุกรม

จรินทร์ศรี ธรณนพเก้า. (2544). การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนระหว่างการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันในอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี /จรินทร์ศรี ธรณนพเก้า.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

จรินทร์ศรี ธรณนพเก้า. 2544. "การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนระหว่างการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันในอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี /จรินทร์ศรี ธรณนพเก้า".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

จรินทร์ศรี ธรณนพเก้า. "การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนระหว่างการปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมันในอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี /จรินทร์ศรี ธรณนพเก้า."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2544. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download   Download(English)
Full-Text: Download