ชื่อหนังสือ : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ : กรณีศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยฆ้อง จังหวัดอำนาจเจริญ /ทิศนา แขมมณี...[และคนอื่นๆ]
ปี : 2544
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ทิศนา แขมมณี
บรรณานุกรม

ทิศนา แขมมณี. (2544). การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ : กรณีศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยฆ้อง จังหวัดอำนาจเจริญ /ทิศนา แขมมณี...[และคนอื่นๆ].
    กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ทิศนา แขมมณี. 2544. "การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ : กรณีศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยฆ้อง จังหวัดอำนาจเจริญ /ทิศนา แขมมณี...[และคนอื่นๆ]".
    กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ทิศนา แขมมณี. "การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ : กรณีศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยฆ้อง จังหวัดอำนาจเจริญ /ทิศนา แขมมณี...[และคนอื่นๆ]."
    กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -