ชื่อหนังสือ : ความรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในจังหวัดเชียงใหม่ /ดาราลักษณ์ ถาวรประสิทธิ์
ปี : 2544
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ดาราลักษณ์ ถาวรประสิทธิ์
บรรณานุกรม

ดาราลักษณ์ ถาวรประสิทธิ์. (2544). ความรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในจังหวัดเชียงใหม่ /ดาราลักษณ์ ถาวรประสิทธิ์.
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ดาราลักษณ์ ถาวรประสิทธิ์. 2544. "ความรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในจังหวัดเชียงใหม่ /ดาราลักษณ์ ถาวรประสิทธิ์".
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ดาราลักษณ์ ถาวรประสิทธิ์. "ความรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในจังหวัดเชียงใหม่ /ดาราลักษณ์ ถาวรประสิทธิ์."
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -