ชื่อหนังสือ : การพัฒนาครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ, ศุภลัคน์ จารุรัตน์จามร, เพ็ญศิริ สิมารักษ์
ปี : 2545
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN : 974-668-634-8
ผู้แต่ง : มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ
บรรณานุกรม

มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ. (2545). การพัฒนาครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ, ศุภลัคน์ จารุรัตน์จามร, เพ็ญศิริ สิมารักษ์.
    ขอนแก่น: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ. 2545. "การพัฒนาครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ, ศุภลัคน์ จารุรัตน์จามร, เพ็ญศิริ สิมารักษ์".
    ขอนแก่น: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ. "การพัฒนาครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ, ศุภลัคน์ จารุรัตน์จามร, เพ็ญศิริ สิมารักษ์."
    ขอนแก่น: คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -