ชื่อหนังสือ : คู่มือการจัดทำและดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน /ทิศนา แขมมณี...[และคนอื่นๆ]
ปี : [2545]
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ทิศนา แขมมณี
บรรณานุกรม

ทิศนา แขมมณี. ([2545]). คู่มือการจัดทำและดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน /ทิศนา แขมมณี...[และคนอื่นๆ].
    กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ทิศนา แขมมณี. [2545]. "คู่มือการจัดทำและดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน /ทิศนา แขมมณี...[และคนอื่นๆ]".
    กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ทิศนา แขมมณี. "คู่มือการจัดทำและดำเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน /ทิศนา แขมมณี...[และคนอื่นๆ]."
    กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2545]. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -