ชื่อหนังสือ : การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษา โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ /ทิศนา แขมมณี...[และคนอื่นๆ]
ปี : [2544]
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ทิศนา แขมมณี
บรรณานุกรม

ทิศนา แขมมณี. ([2544]). การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษา โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ /ทิศนา แขมมณี...[และคนอื่นๆ].
    กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ทิศนา แขมมณี. [2544]. "การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษา โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ /ทิศนา แขมมณี...[และคนอื่นๆ]".
    กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ทิศนา แขมมณี. "การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : กรณีศึกษา โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่ /ทิศนา แขมมณี...[และคนอื่นๆ]."
    กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2544]. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -