ชื่อหนังสือ : คุณลักษณะด้านฐานรากของดินพังยุบตัวในมหาวิทยาลัยขอนแก่น /ชูชัย สินไชย
ปี : 2545
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN : 974-367-093-9
ผู้แต่ง : ชูชัย สินไชย
บรรณานุกรม

ชูชัย สินไชย. (2545). คุณลักษณะด้านฐานรากของดินพังยุบตัวในมหาวิทยาลัยขอนแก่น /ชูชัย สินไชย.
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ชูชัย สินไชย. 2545. "คุณลักษณะด้านฐานรากของดินพังยุบตัวในมหาวิทยาลัยขอนแก่น /ชูชัย สินไชย".
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ชูชัย สินไชย. "คุณลักษณะด้านฐานรากของดินพังยุบตัวในมหาวิทยาลัยขอนแก่น /ชูชัย สินไชย."
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -