ชื่อหนังสือ : แนวทางในการพัฒนาผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 : ศึกษาเฉพาะกรณี กองดุริยางค์ทหารบก /รณสมรรถ เผ่าทรง
ปี : 2545
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : รณสมรรถ เผ่าทรง
บรรณานุกรม

รณสมรรถ เผ่าทรง. (2545). แนวทางในการพัฒนาผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 : ศึกษาเฉพาะกรณี กองดุริยางค์ทหารบก /รณสมรรถ เผ่าทรง.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกริก.

รณสมรรถ เผ่าทรง. 2545. "แนวทางในการพัฒนาผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 : ศึกษาเฉพาะกรณี กองดุริยางค์ทหารบก /รณสมรรถ เผ่าทรง".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกริก.

รณสมรรถ เผ่าทรง. "แนวทางในการพัฒนาผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 : ศึกษาเฉพาะกรณี กองดุริยางค์ทหารบก /รณสมรรถ เผ่าทรง."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกริก, 2545. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -