ชื่อหนังสือ : ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 /จุรีรัตน์ วรรณพงศ์
ปี : 2544
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN : 974-668-271-7
ผู้แต่ง : จุรีรัตน์ วรรณพงศ์
บรรณานุกรม

จุรีรัตน์ วรรณพงศ์. (2544). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 /จุรีรัตน์ วรรณพงศ์.
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

จุรีรัตน์ วรรณพงศ์. 2544. "ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 /จุรีรัตน์ วรรณพงศ์".
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

จุรีรัตน์ วรรณพงศ์. "ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 /จุรีรัตน์ วรรณพงศ์."
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2544. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -