ชื่อหนังสือ : ประชุมนิราศลพบุรี /สมทรง กฤตมโนรถ
ปี : 2544
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : สมทรง กฤตมโนรถ
บรรณานุกรม

สมทรง กฤตมโนรถ. (2544). ประชุมนิราศลพบุรี /สมทรง กฤตมโนรถ.
    ลพบุรี: สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเทพสตรี.

สมทรง กฤตมโนรถ. 2544. "ประชุมนิราศลพบุรี /สมทรง กฤตมโนรถ".
    ลพบุรี: สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเทพสตรี.

สมทรง กฤตมโนรถ. "ประชุมนิราศลพบุรี /สมทรง กฤตมโนรถ."
    ลพบุรี: สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 2544. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -