ชื่อหนังสือ : การพัฒนาแผนการสอนทักษะการอ่านภาษาไทยสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยต้น จังหวัดลำพูน /เมธิตา เชื้อปัญญา
ปี : 2544
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : เมธิตา เชื้อปัญญา
จำนวนที่ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม : 2
บรรณานุกรม

เมธิตา เชื้อปัญญา. (2544). การพัฒนาแผนการสอนทักษะการอ่านภาษาไทยสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยต้น จังหวัดลำพูน /เมธิตา เชื้อปัญญา.
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เมธิตา เชื้อปัญญา. 2544. "การพัฒนาแผนการสอนทักษะการอ่านภาษาไทยสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยต้น จังหวัดลำพูน /เมธิตา เชื้อปัญญา".
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

เมธิตา เชื้อปัญญา. "การพัฒนาแผนการสอนทักษะการอ่านภาษาไทยสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับเรียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยต้น จังหวัดลำพูน /เมธิตา เชื้อปัญญา."
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: Download