ชื่อหนังสือ : การศึกษาภาพสะท้อนสังคมจังหวัดพิษณุโลกและคุณค่าเชิงวรรณศิลป์จากบทเพลงพื้นบ้าน /เสน่หา บุณยรักษ์
ปี : 2545
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : เสน่หา บุณยรักษ์
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 3
บรรณานุกรม

เสน่หา บุณยรักษ์. (2545). การศึกษาภาพสะท้อนสังคมจังหวัดพิษณุโลกและคุณค่าเชิงวรรณศิลป์จากบทเพลงพื้นบ้าน /เสน่หา บุณยรักษ์.
    พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.

เสน่หา บุณยรักษ์. 2545. "การศึกษาภาพสะท้อนสังคมจังหวัดพิษณุโลกและคุณค่าเชิงวรรณศิลป์จากบทเพลงพื้นบ้าน /เสน่หา บุณยรักษ์".
    พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.

เสน่หา บุณยรักษ์. "การศึกษาภาพสะท้อนสังคมจังหวัดพิษณุโลกและคุณค่าเชิงวรรณศิลป์จากบทเพลงพื้นบ้าน /เสน่หา บุณยรักษ์."
    พิษณุโลก: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2545. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download
Full-Text: -