ชื่อหนังสือ : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้ามีส่วนร่วมของชาวเขาในการพัฒนากรณีศึกษา : หมู่บ้านชาวเขาชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านพัฒนาตัวอย่างของศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำ พ.ศ.2527
ปี : 2529
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ธวัช เบญจาทิกุล
บรรณานุกรม

ธวัช เบญจาทิกุล. (2529). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้ามีส่วนร่วมของชาวเขาในการพัฒนากรณีศึกษา : หมู่บ้านชาวเขาชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านพัฒนาตัวอย่างของศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำ พ.ศ.2527.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ธวัช เบญจาทิกุล. 2529. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้ามีส่วนร่วมของชาวเขาในการพัฒนากรณีศึกษา : หมู่บ้านชาวเขาชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านพัฒนาตัวอย่างของศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำ พ.ศ.2527".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ธวัช เบญจาทิกุล. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้ามีส่วนร่วมของชาวเขาในการพัฒนากรณีศึกษา : หมู่บ้านชาวเขาชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านพัฒนาตัวอย่างของศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำ พ.ศ.2527."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2529. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -