ชื่อหนังสือ : นิพพานในพุทธปรัชญาเถรวาท : อัตตาหรืออนัตตา /วัชระ งามจิตรเจริญ
ปี : 2544
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN : 974-03-0845-7
ผู้แต่ง : วัชระ งามจิตรเจริญ
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 12
บรรณานุกรม

วัชระ งามจิตรเจริญ. (2544). นิพพานในพุทธปรัชญาเถรวาท : อัตตาหรืออนัตตา /วัชระ งามจิตรเจริญ.
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วัชระ งามจิตรเจริญ. 2544. "นิพพานในพุทธปรัชญาเถรวาท : อัตตาหรืออนัตตา /วัชระ งามจิตรเจริญ".
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วัชระ งามจิตรเจริญ. "นิพพานในพุทธปรัชญาเถรวาท : อัตตาหรืออนัตตา /วัชระ งามจิตรเจริญ."
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download
Full-Text: -