ชื่อหนังสือ : บทบาทที่คาดหวังในการมีส่วนร่วมพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมตามโครงการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าวในพระราชดำริ" : กรณีศึกษา เกษตรกรรมเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร /ปิยะวดี สิงห์สุรีย์
ปี : 2545
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN : 974-160-917-5
ผู้แต่ง : ปิยะวดี สิงห์สุรีย์
บรรณานุกรม

ปิยะวดี สิงห์สุรีย์. (2545). บทบาทที่คาดหวังในการมีส่วนร่วมพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมตามโครงการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าวในพระราชดำริ" : กรณีศึกษา เกษตรกรรมเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร /ปิยะวดี สิงห์สุรีย์.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ปิยะวดี สิงห์สุรีย์. 2545. "บทบาทที่คาดหวังในการมีส่วนร่วมพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมตามโครงการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าวในพระราชดำริ" : กรณีศึกษา เกษตรกรรมเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร /ปิยะวดี สิงห์สุรีย์".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ปิยะวดี สิงห์สุรีย์. "บทบาทที่คาดหวังในการมีส่วนร่วมพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมตามโครงการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรข้าวในพระราชดำริ" : กรณีศึกษา เกษตรกรรมเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร /ปิยะวดี สิงห์สุรีย์."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download
Full-Text: -