ชื่อหนังสือ : นิเวศวิทยาของไรมะม่วง Oligonychus mangiferus [Rahman และ Sapra] และการป้องกันกำจัดด้วยสารสกัดจากพืช /ชุติมา แสงสีจันทร์
ปี : 2545
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN : 974-357-201-5
ผู้แต่ง : ชุติมา แสงสีจันทร์
บรรณานุกรม

ชุติมา แสงสีจันทร์. (2545). นิเวศวิทยาของไรมะม่วง Oligonychus mangiferus [Rahman และ Sapra] และการป้องกันกำจัดด้วยสารสกัดจากพืช /ชุติมา แสงสีจันทร์.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ชุติมา แสงสีจันทร์. 2545. "นิเวศวิทยาของไรมะม่วง Oligonychus mangiferus [Rahman และ Sapra] และการป้องกันกำจัดด้วยสารสกัดจากพืช /ชุติมา แสงสีจันทร์".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ชุติมา แสงสีจันทร์. "นิเวศวิทยาของไรมะม่วง Oligonychus mangiferus [Rahman และ Sapra] และการป้องกันกำจัดด้วยสารสกัดจากพืช /ชุติมา แสงสีจันทร์."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download
Full-Text: -