ชื่อหนังสือ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะหนี้สินของข้าราชการครูประถมศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณี ข้าราชการครูประถมศึกษา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี /รจนา สรรสม
ปี : 2544
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : รจนา สรรสม
บรรณานุกรม

รจนา สรรสม. (2544). ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะหนี้สินของข้าราชการครูประถมศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณี ข้าราชการครูประถมศึกษา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี /รจนา สรรสม.
    กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

รจนา สรรสม. 2544. "ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะหนี้สินของข้าราชการครูประถมศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณี ข้าราชการครูประถมศึกษา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี /รจนา สรรสม".
    กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

รจนา สรรสม. "ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะหนี้สินของข้าราชการครูประถมศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณี ข้าราชการครูประถมศึกษา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี /รจนา สรรสม."
    กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2544. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download
Full-Text: -