ชื่อหนังสือ : การสร้างบทเรียนโปรแกรมแบบเส้นตรง เรื่อง สิ่งเสพย์ติด /โชติกา แปลงค้างพลู
ปี : 2545
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN : 974-668-671-2
ผู้แต่ง : โชติกา แปลงค้างพลู
บรรณานุกรม

โชติกา แปลงค้างพลู. (2545). การสร้างบทเรียนโปรแกรมแบบเส้นตรง เรื่อง สิ่งเสพย์ติด /โชติกา แปลงค้างพลู.
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

โชติกา แปลงค้างพลู. 2545. "การสร้างบทเรียนโปรแกรมแบบเส้นตรง เรื่อง สิ่งเสพย์ติด /โชติกา แปลงค้างพลู".
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

โชติกา แปลงค้างพลู. "การสร้างบทเรียนโปรแกรมแบบเส้นตรง เรื่อง สิ่งเสพย์ติด /โชติกา แปลงค้างพลู."
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download
Full-Text: -