ชื่อหนังสือ : สรุปผลงานวิจัย เรื่อง "การยอมรับสุกรพันธุ์แท้จากสถานีวิจัยทับกวาง ของผู้เลี้ยงสุกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /วิรัตน์ สุมน...[และคนอื่นๆ]
ปี : 2543
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : วิรัตน์ สุมน
บรรณานุกรม

วิรัตน์ สุมน. (2543). สรุปผลงานวิจัย เรื่อง "การยอมรับสุกรพันธุ์แท้จากสถานีวิจัยทับกวาง ของผู้เลี้ยงสุกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /วิรัตน์ สุมน...[และคนอื่นๆ].
    [กรุงเทพฯ]: สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์.

วิรัตน์ สุมน. 2543. "สรุปผลงานวิจัย เรื่อง "การยอมรับสุกรพันธุ์แท้จากสถานีวิจัยทับกวาง ของผู้เลี้ยงสุกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /วิรัตน์ สุมน...[และคนอื่นๆ]".
    [กรุงเทพฯ]: สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์.

วิรัตน์ สุมน. "สรุปผลงานวิจัย เรื่อง "การยอมรับสุกรพันธุ์แท้จากสถานีวิจัยทับกวาง ของผู้เลี้ยงสุกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /วิรัตน์ สุมน...[และคนอื่นๆ]."
    [กรุงเทพฯ]: สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์, 2543. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download
Full-Text: -