ชื่อหนังสือ : การสร้างเสริมชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ /ประทิน อิ่มสุขศรี
ปี : 2543
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ประทิน อิ่มสุขศรี
บรรณานุกรม

ประทิน อิ่มสุขศรี. (2543). การสร้างเสริมชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ /ประทิน อิ่มสุขศรี.
    พิษณุโลก: ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 9 พิษณุโลก.

ประทิน อิ่มสุขศรี. 2543. "การสร้างเสริมชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ /ประทิน อิ่มสุขศรี".
    พิษณุโลก: ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 9 พิษณุโลก.

ประทิน อิ่มสุขศรี. "การสร้างเสริมชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ /ประทิน อิ่มสุขศรี."
    พิษณุโลก: ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 9 พิษณุโลก, 2543. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download
Full-Text: -