ชื่อหนังสือ : แนวโน้มในการขอโอนย้ายของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณี : พัฒนากรในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส /ดน หมัดหลี
ปี : 2544
หมวด : รายงานการวิจัย
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ดน หมัดหลี
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 1
บรรณานุกรม

ดน หมัดหลี. (2544). แนวโน้มในการขอโอนย้ายของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณี : พัฒนากรในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส /ดน หมัดหลี.
    กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ดน หมัดหลี. 2544. "แนวโน้มในการขอโอนย้ายของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณี : พัฒนากรในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส /ดน หมัดหลี".
    กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

ดน หมัดหลี. "แนวโน้มในการขอโอนย้ายของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ศึกษาเฉพาะกรณี : พัฒนากรในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส /ดน หมัดหลี."
    กรุงเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2544. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download
Full-Text: -