ชื่อหนังสือ : ผลการสอนวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคกระบวนการกลุ่มที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพมหานคร /กิรติ ศรีสุชาติ
ปี : 2544
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN : 974-17-0667-7
ผู้แต่ง : กิรติ ศรีสุชาติ
บรรณานุกรม

กิรติ ศรีสุชาติ. (2544). ผลการสอนวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคกระบวนการกลุ่มที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพมหานคร /กิรติ ศรีสุชาติ.
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กิรติ ศรีสุชาติ. 2544. "ผลการสอนวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคกระบวนการกลุ่มที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพมหานคร /กิรติ ศรีสุชาติ".
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

กิรติ ศรีสุชาติ. "ผลการสอนวาดภาพระบายสีด้วยเทคนิคกระบวนการกลุ่มที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพมหานคร /กิรติ ศรีสุชาติ."
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download
Full-Text: -