ชื่อหนังสือ : กลยุทธ์การบริหารที่พึ่งพากันแบบการผนึกกำลังเพื่อความร่วมมือของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขต /แสงเดือน แสงอุทัย
ปี : 2544
หมวด : วิทยานิพนธ์
DOI : 10.14457/SU.the.2001.4
หมายเลข ISBN : 974-653-094-1
ผู้แต่ง : แสงเดือน แสงอุทัย
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 2
บรรณานุกรม

แสงเดือน แสงอุทัย. (2544). กลยุทธ์การบริหารที่พึ่งพากันแบบการผนึกกำลังเพื่อความร่วมมือของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขต /แสงเดือน แสงอุทัย.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

แสงเดือน แสงอุทัย. 2544. "กลยุทธ์การบริหารที่พึ่งพากันแบบการผนึกกำลังเพื่อความร่วมมือของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขต /แสงเดือน แสงอุทัย".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

แสงเดือน แสงอุทัย. "กลยุทธ์การบริหารที่พึ่งพากันแบบการผนึกกำลังเพื่อความร่วมมือของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสหวิทยาเขต /แสงเดือน แสงอุทัย."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download
Full-Text: -