ชื่อหนังสือ : ความต้องการฝึกอบรมด้านการใช้คอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /ศันสนีย์ อรัญวาสน์
ปี : 2545
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN : 974-367-684-3
ผู้แต่ง : ศันสนีย์ อรัญวาสน์
บรรณานุกรม

ศันสนีย์ อรัญวาสน์. (2545). ความต้องการฝึกอบรมด้านการใช้คอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /ศันสนีย์ อรัญวาสน์.
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ศันสนีย์ อรัญวาสน์. 2545. "ความต้องการฝึกอบรมด้านการใช้คอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /ศันสนีย์ อรัญวาสน์".
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ศันสนีย์ อรัญวาสน์. "ความต้องการฝึกอบรมด้านการใช้คอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /ศันสนีย์ อรัญวาสน์."
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download
Full-Text: -