ชื่อหนังสือ : ทำเลที่ตั้งและขนาดที่เหมาะสมของโรงงานน้ำตาลทรายในประเทศไทย /ณัฐพร สุวรรณสูนย์
ปี : 2545
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ณัฐพร สุวรรณสูนย์
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 6
บรรณานุกรม

ณัฐพร สุวรรณสูนย์. (2545). ทำเลที่ตั้งและขนาดที่เหมาะสมของโรงงานน้ำตาลทรายในประเทศไทย /ณัฐพร สุวรรณสูนย์.
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ณัฐพร สุวรรณสูนย์. 2545. "ทำเลที่ตั้งและขนาดที่เหมาะสมของโรงงานน้ำตาลทรายในประเทศไทย /ณัฐพร สุวรรณสูนย์".
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ณัฐพร สุวรรณสูนย์. "ทำเลที่ตั้งและขนาดที่เหมาะสมของโรงงานน้ำตาลทรายในประเทศไทย /ณัฐพร สุวรรณสูนย์."
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download   Download(English)
Full-Text: Download