ชื่อหนังสือ : ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น /ศิวพร ภูมิสิริวัฒน์
ปี : 2545
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ศิวพร ภูมิสิริวัฒน์
บรรณานุกรม

ศิวพร ภูมิสิริวัฒน์. (2545). ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น /ศิวพร ภูมิสิริวัฒน์.
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ศิวพร ภูมิสิริวัฒน์. 2545. "ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น /ศิวพร ภูมิสิริวัฒน์".
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

ศิวพร ภูมิสิริวัฒน์. "ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น /ศิวพร ภูมิสิริวัฒน์."
    ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2545. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -