ชื่อหนังสือ : กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านโปง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ /มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ
ปี : 2545
หมวด : วิทยานิพนธ์
DOI : 10.14457/CMU.the.2002.3
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 1
บรรณานุกรม

มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ. (2545). กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านโปง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ /มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ.
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ. 2545. "กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านโปง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ /มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ".
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ. "กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านโปง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ /มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ."
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -