ชื่อหนังสือ : การรณรงค์แบบมีส่วนร่วมที่เป็นระบบและเชิงยุทธศาสตร์ สำหรับผู้เลี้ยงโคนม จังหวัดเชียงใหม่ /นรินทร์ชัย พัฒนพงศา...[และคนอื่นๆ]
ปี : 2545
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : นรินทร์ชัย พัฒนพงศา
บรรณานุกรม

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา. (2545). การรณรงค์แบบมีส่วนร่วมที่เป็นระบบและเชิงยุทธศาสตร์ สำหรับผู้เลี้ยงโคนม จังหวัดเชียงใหม่ /นรินทร์ชัย พัฒนพงศา...[และคนอื่นๆ].
    เชียงใหม่: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา. 2545. "การรณรงค์แบบมีส่วนร่วมที่เป็นระบบและเชิงยุทธศาสตร์ สำหรับผู้เลี้ยงโคนม จังหวัดเชียงใหม่ /นรินทร์ชัย พัฒนพงศา...[และคนอื่นๆ]".
    เชียงใหม่: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา. "การรณรงค์แบบมีส่วนร่วมที่เป็นระบบและเชิงยุทธศาสตร์ สำหรับผู้เลี้ยงโคนม จังหวัดเชียงใหม่ /นรินทร์ชัย พัฒนพงศา...[และคนอื่นๆ]."
    เชียงใหม่: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -