ชื่อหนังสือ : การรณรงค์แบบมีส่วนร่วมที่เป็นระบบและเชิงยุทธศาสตร์ สำหรับผู้เลี้ยงโคนม จังหวัดเชียงใหม่ /นรินทร์ชัย พัฒนพงศา...[และคนอื่นๆ]
ปี : [2545]
หมวด : Book
หมายเลข ISBN :
DOI :
ผู้แต่ง : นรินทร์ชัย พัฒนพงศา
บรรณานุกรม

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา. ([2545]). การรณรงค์แบบมีส่วนร่วมที่เป็นระบบและเชิงยุทธศาสตร์ สำหรับผู้เลี้ยงโคนม จังหวัดเชียงใหม่ /นรินทร์ชัย พัฒนพงศา...[และคนอื่นๆ].
    เชียงใหม่: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา. [2545]. "การรณรงค์แบบมีส่วนร่วมที่เป็นระบบและเชิงยุทธศาสตร์ สำหรับผู้เลี้ยงโคนม จังหวัดเชียงใหม่ /นรินทร์ชัย พัฒนพงศา...[และคนอื่นๆ]".
    เชียงใหม่: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา. "การรณรงค์แบบมีส่วนร่วมที่เป็นระบบและเชิงยุทธศาสตร์ สำหรับผู้เลี้ยงโคนม จังหวัดเชียงใหม่ /นรินทร์ชัย พัฒนพงศา...[และคนอื่นๆ]."
    เชียงใหม่: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2545]. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -