ชื่อหนังสือ : การผลิตน้ำตาลไซลิทอลจากน้ำตาลไซโลสของซังข้าวโพด โดยกระบวนการหมักด้วยยีสต์ /พิลาวรรณ ไวถนอมสัตย์...[และคนอื่นๆ]
ปี : 2543
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : พิลาวรรณ ไวถนอมสัตย์
บรรณานุกรม

พิลาวรรณ ไวถนอมสัตย์. (2543). การผลิตน้ำตาลไซลิทอลจากน้ำตาลไซโลสของซังข้าวโพด โดยกระบวนการหมักด้วยยีสต์ /พิลาวรรณ ไวถนอมสัตย์...[และคนอื่นๆ].
    กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

พิลาวรรณ ไวถนอมสัตย์. 2543. "การผลิตน้ำตาลไซลิทอลจากน้ำตาลไซโลสของซังข้าวโพด โดยกระบวนการหมักด้วยยีสต์ /พิลาวรรณ ไวถนอมสัตย์...[และคนอื่นๆ]".
    กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

พิลาวรรณ ไวถนอมสัตย์. "การผลิตน้ำตาลไซลิทอลจากน้ำตาลไซโลสของซังข้าวโพด โดยกระบวนการหมักด้วยยีสต์ /พิลาวรรณ ไวถนอมสัตย์...[และคนอื่นๆ]."
    กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -