ชื่อหนังสือ : การเพิกถอนการฉ้อฉลในคดีล้มละลาย /สิรินธรา สุทธิถวิล
ปี : 2545
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN : 974-17-0869-6
ผู้แต่ง : สิรินธรา สุทธิถวิล
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 3
บรรณานุกรม

สิรินธรา สุทธิถวิล. (2545). การเพิกถอนการฉ้อฉลในคดีล้มละลาย /สิรินธรา สุทธิถวิล.
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สิรินธรา สุทธิถวิล. 2545. "การเพิกถอนการฉ้อฉลในคดีล้มละลาย /สิรินธรา สุทธิถวิล".
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สิรินธรา สุทธิถวิล. "การเพิกถอนการฉ้อฉลในคดีล้มละลาย /สิรินธรา สุทธิถวิล."
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -