ชื่อหนังสือ : ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องจักสานจากใบหญ้าแฝก /สุมนทิพย์ แสงไพโรจน์
ปี : 2544
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN : 974-09-0061-5
ผู้แต่ง : สุมนทิพย์ แสงไพโรจน์
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 7
บรรณานุกรม

สุมนทิพย์ แสงไพโรจน์. (2544). ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องจักสานจากใบหญ้าแฝก /สุมนทิพย์ แสงไพโรจน์.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

สุมนทิพย์ แสงไพโรจน์. 2544. "ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องจักสานจากใบหญ้าแฝก /สุมนทิพย์ แสงไพโรจน์".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

สุมนทิพย์ แสงไพโรจน์. "ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องจักสานจากใบหญ้าแฝก /สุมนทิพย์ แสงไพโรจน์."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2544. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -