ชื่อหนังสือ : การศึกษาทดลองทำมะละกอแผ่นกรอบโดย drum drier /ธีระ สัมปัชชลิต, วิชา จุ้ยชุม
ปี : 2524
หมวด : วัสดุย่อส่วน
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ธีระ สัมปัชชลิต
บรรณานุกรม

ธีระ สัมปัชชลิต. (2524). การศึกษาทดลองทำมะละกอแผ่นกรอบโดย drum drier /ธีระ สัมปัชชลิต, วิชา จุ้ยชุม.
    กรุงเทพฯ: กรมวิทยาศาสตร์บริการ.

ธีระ สัมปัชชลิต. 2524. "การศึกษาทดลองทำมะละกอแผ่นกรอบโดย drum drier /ธีระ สัมปัชชลิต, วิชา จุ้ยชุม".
    กรุงเทพฯ: กรมวิทยาศาสตร์บริการ.

ธีระ สัมปัชชลิต. "การศึกษาทดลองทำมะละกอแผ่นกรอบโดย drum drier /ธีระ สัมปัชชลิต, วิชา จุ้ยชุม."
    กรุงเทพฯ: กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2524. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -