ชื่อหนังสือ : ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา /ตะติยา กาฬสุวรรณ์
ปี : 2546
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN : 974-363-080-2
ผู้แต่ง : ตะติยา กาฬสุวรรณ์
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 1
บรรณานุกรม

ตะติยา กาฬสุวรรณ์. (2546). ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา /ตะติยา กาฬสุวรรณ์.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ตะติยา กาฬสุวรรณ์. 2546. "ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา /ตะติยา กาฬสุวรรณ์".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ตะติยา กาฬสุวรรณ์. "ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา /ตะติยา กาฬสุวรรณ์."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -