ชื่อหนังสือ : การพัฒนาระบบสารสนเทศนักศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ /สารุ่ง ตันตระกูล
ปี : 2546
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN : 974-324-427-1
ผู้แต่ง : สารุ่ง ตันตระกูล
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 13
บรรณานุกรม

สารุ่ง ตันตระกูล. (2546). การพัฒนาระบบสารสนเทศนักศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ /สารุ่ง ตันตระกูล.
    กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

สารุ่ง ตันตระกูล. 2546. "การพัฒนาระบบสารสนเทศนักศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ /สารุ่ง ตันตระกูล".
    กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

สารุ่ง ตันตระกูล. "การพัฒนาระบบสารสนเทศนักศึกษา สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ /สารุ่ง ตันตระกูล."
    กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -