ชื่อหนังสือ : คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ /มาริสสา ทรงพระ
ปี : 2546
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN : 974-324-649-5
ผู้แต่ง : มาริสสา ทรงพระ
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 7
บรรณานุกรม

มาริสสา ทรงพระ. (2546). คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ /มาริสสา ทรงพระ.
    กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

มาริสสา ทรงพระ. 2546. "คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ /มาริสสา ทรงพระ".
    กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.

มาริสสา ทรงพระ. "คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ /มาริสสา ทรงพระ."
    กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -