ชื่อหนังสือ : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ /ดรุณี กันธมาลา
ปี : 2546
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ดรุณี กันธมาลา
บรรณานุกรม

ดรุณี กันธมาลา. (2546). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ /ดรุณี กันธมาลา.
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ดรุณี กันธมาลา. 2546. "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ /ดรุณี กันธมาลา".
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ดรุณี กันธมาลา. "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ /ดรุณี กันธมาลา."
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -