ชื่อหนังสือ : ผลของการลดค่าเงินบาทต่อการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย
ปี : 2519
หมวด : วัสดุย่อส่วน
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : นุกูล กระจาย
บรรณานุกรม

นุกูล กระจาย. (2519). ผลของการลดค่าเงินบาทต่อการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

นุกูล กระจาย. 2519. "ผลของการลดค่าเงินบาทต่อการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

นุกูล กระจาย. "ผลของการลดค่าเงินบาทต่อการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2519. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -