ชื่อหนังสือ : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการเรียนแบบร่วมมือ /ลดามาศ หัมพานนท์
ปี : 2546
หมวด : วิทยานิพนธ์
หมายเลข ISBN : 974-359-022-6
ผู้แต่ง : ลดามาศ หัมพานนท์
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 3
บรรณานุกรม

ลดามาศ หัมพานนท์. (2546). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการเรียนแบบร่วมมือ /ลดามาศ หัมพานนท์.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ลดามาศ หัมพานนท์. 2546. "การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการเรียนแบบร่วมมือ /ลดามาศ หัมพานนท์".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ลดามาศ หัมพานนท์. "การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการเรียนแบบร่วมมือ /ลดามาศ หัมพานนท์."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -