ชื่อหนังสือ : ประวัติศาสตร์ของชุมชนชาวลาวในหัวเมืองชั้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
ปี : 2529
หมวด : วัสดุย่อส่วน
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : บังอร ปิยะพันธุ์
บรรณานุกรม

บังอร ปิยะพันธุ์. (2529). ประวัติศาสตร์ของชุมชนชาวลาวในหัวเมืองชั้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น.
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

บังอร ปิยะพันธุ์. 2529. "ประวัติศาสตร์ของชุมชนชาวลาวในหัวเมืองชั้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น".
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

บังอร ปิยะพันธุ์. "ประวัติศาสตร์ของชุมชนชาวลาวในหัวเมืองชั้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น."
    กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529. Print.

Digital Archive
Abstract : -
Full-Text: -