ชื่อหนังสือ : การผลิตน้ำนมข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง /ราณี สุรกาญจน์กุล
ปี : 2544
หมวด : หนังสือทั่วไป
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ราณี สุรกาญจน์กุล
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 14
บรรณานุกรม

ราณี สุรกาญจน์กุล. (2544). การผลิตน้ำนมข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง /ราณี สุรกาญจน์กุล.
    กรุงเทพฯ: ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ราณี สุรกาญจน์กุล. 2544. "การผลิตน้ำนมข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง /ราณี สุรกาญจน์กุล".
    กรุงเทพฯ: ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

ราณี สุรกาญจน์กุล. "การผลิตน้ำนมข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง /ราณี สุรกาญจน์กุล."
    กรุงเทพฯ: ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2544. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -