ชื่อหนังสือ : การผลิตและการจำหน่ายองุ่นของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย /ณัฐ กันทา
ปี : 2546
หมวด : คลังเอกสาร
DOI : 10.14457/CMU.res.2003.190
หมายเลข ISBN :
ผู้แต่ง : ณัฐ กันทา
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 3
บรรณานุกรม

ณัฐ กันทา. (2546). การผลิตและการจำหน่ายองุ่นของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย /ณัฐ กันทา.
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ณัฐ กันทา. 2546. "การผลิตและการจำหน่ายองุ่นของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย /ณัฐ กันทา".
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ณัฐ กันทา. "การผลิตและการจำหน่ายองุ่นของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย /ณัฐ กันทา."
    เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546. Print.

Digital Archive
Abstract : Download Download
Full-Text: -