ชื่อหนังสือ : การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาคกลาง /พัชนี วังยายฉิม
ปี : 2545
หมวด : คลังเอกสาร
หมายเลข ISBN : 974-17-3335-6
ผู้แต่ง : พัชนี วังยายฉิม
จำนวนที่ดาวน์โหลดบทคัดย่อ : 1
บรรณานุกรม

พัชนี วังยายฉิม. (2545). การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาคกลาง /พัชนี วังยายฉิม.
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พัชนี วังยายฉิม. 2545. "การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาคกลาง /พัชนี วังยายฉิม".
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พัชนี วังยายฉิม. "การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สำหรับเด็กวัยอนุบาลในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาคกลาง /พัชนี วังยายฉิม."
    กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.

Digital Archive
Abstract : Download
Full-Text: -